Preskocit navigáciu

Aprílový výber nových príslušníkov pre Sily pre špeciálne operácie


Aprílový výber nových príslušníkov pre Sily pre špeciálne operácie

 V súlade s Nariadením náčelníka Generálneho štábu OS SR č.: VeSŠO-135/2021 zo dňa 16. februára 2021 o výbere profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky vyhlasuje veliteľ Síl pre špeciálne operácie výber profesionálnych vojakov k Silám pre špeciálne operácie. 

 Výber sa uskutoční formou sústredeného výcviku jednotky v termíne 6. – 15.4. 2021 pre bojový úsek 5.pŠU, 6. – 10.4. 2021 pre zabezpečovací úsek 5.pŠU, VZSŠO, VeSŠO, v priestoroch Výcvikovej základne síl pre špeciálne operácie a 5. pluku špeciálneho určenia, Rajecká cesta 18, Žilina. Termín výberu pre jednotky „Stredisko CIMIC a PSYOPS ako aj 23. motorizovaný prápor bude upresnený.

 

 Podmienky pre zaradenie profesionálneho vojaka (ďalej len „uchádzač“) do výberu:

·         zdravotná klasifikácia "A" (nie lekárske vysvedčenie, len potvrdenie od lekára o zdravotnom stave), 

·         plavec, 

·         predloženie požadovanej dokumentácie. 

 

  Požadovanou dokumentáciou sa rozumie: 

·         písomná žiadosť profesionálneho vojaka o zaradenie do výberu (príloha č.1) s uvedeným mobilným telefonickým kontaktom PrV žiadajúceho o zaradenie do výberu. V “Žiadosti o zaradenie do výberu k Silám pre špeciálne operácie Ozbrojených síl Slovenskej republiky" označte jednotku, v ktorej máte záujem slúžiť,

·         motivačný list (príloha č. 2),

·         overená kópia osobnej „B“ karty profesionálneho vojaka,  

·         lekárske potvrdenie so záverom “schopný vykonať výber” (príloha č. 3),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že je plavec (príloha č. 4),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o tom, že voči nemu nie je vedené trestné stíhanie (príloha č. 5),

·         čestné vyhlásenie profesionálneho vojaka o aktívnom členstve v občianskych združeniach a spolkoch - v prípade, že takéto členstvo existuje (príloha č. 6),

·         výpis z písomného rozkazu veliteľa o vyslaní profesionálneho vojaka na výber (PrV prinesie na výber),

·         osvedčenia o absolvovaných kurzoch a školeniach (napr. potápačské osvedčenie, osvedčenie o absolvovaných horolezeckých kurzoch, osvedčenie vykonania zoskokov padákom, vodičský preukaz a všetky ďalšie osvedčenia podľa vlastného uváženia),

·         kópia prehľadu o neprítomnosti v štátnej službe za rok 2020.

 

 

  Kontaktná osoba:  rtm. Dušan ŠTAFFEN, č. tel.: 0960 44 27 07, e-mail: dusan.staffen@mil.sk.

Požadovanú dokumentáciu zašlite štábu Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie do 5. marca 2021 (Štáb, Výcviková základňa Síl pre špeciálne operácie, Rajecká 18, 010 01 Žilina).  

V prípade neúplnosti dokumentácie alebo nedodržania termínu nebudú žiadosti akceptované. 

Osobné pozvánky na výber budú zasielané služobným postupom až po posúdení úplnosti a správnosti predložených dokumentov. 

V pozvánke budú uvedené všetky podstatné podrobnosti súvisiace s výberom, akými sú napr. časový harmonogram výberu a potrebný materiál osobného používania z vlastných zdrojov uchádzača. Uchádzači absolvujú výber formou sústredeného výcviku jednotky avšak v deň nástupu a v deň ukončenia výberu účastníci absolvujú služobnú cestu (v domovských útvaroch budú vykazovaní v počtoch ako na SC a ich cestovné a stravné náležitosti budú preplatené na základe platného, vyplneného CP). Ubytovanie a stravovanie počas sústredeného výcviku bude zabezpečené bezplatne zo zdrojov Výcvikovej základne Síl pre špeciálne operácie. 

Výber personálu do Síl pre špeciálne operácie je zamestnanie, ktorého cieľom je vybrať príslušníkov OS SR pre potreby Síl pre špeciálne operácie. 

 

1. časť - testovacia časť jednotlivca

·         preskúšanie PrV z pohybovej výkonnosti,

·         preskúšanie z plávania,

·         preverenie odbornej spôsobilosti,

·         preverenie jazykovej spôsobilosti, 

·         psychotesty. 

 

2. časť - komplexné zamestnanie v teréne - fyzické a psychické preverenie vytrvalosti, sily, obratnosti, riešenia krízových situácií atď. 

 

3. časť – personálna časť

·         základné informácie o činnostiach, ktoré budú profesionálni vojaci po úspešnom výbere vykonávať, 

·         osobné pohovory uchádzača s výberovou komisiou.

 

Predčasné ukončenie výberu: 

·         odstúpenie na vlastnú žiadosť (vyčerpanie, strata motivácie, zdravotné dôvody a pod.),

·         vyradenie zo zdravotných dôvodov na podnet lekára alebo zdravotníka, 

·         vyradenie na podnet psychológa, 

·         vyradenie pre závažné porušenie BOZP alebo nariadení riadiaceho zamestnania,

·         vyradenie pre nesplnenie limitu v rozhodujúcich disciplínach.  

 

Všeobecné podmienky a hodnotenie

Uchádzač sa zúčastňuje výberu na vlastnú žiadosť a dobrovoľne. Výberu k Silám pre špeciálne operácie sa môže uchádzač zúčastniť najviac 3-krát. Pre vážne porušenie bezpečnosti a disciplíny nebude možné v budúcnosti akceptovať žiadosť o zaradenie do výberu. Akceptovanie splnenia podmienok pre prijatie k Silám pre špeciálne operácie po úspešnom absolvovaní výberu je možné po dobu štyroch rokov. V prípade, že uchádzač vážne poruší bezpečnostné opatrenia alebo vojenskú disciplínu, bude automaticky vylúčený z výberu.

Výsledok výberu oznámi veliteľ Síl pre špeciálne operácie písomne veliteľovi vojenského útvaru, ktorý uchádzača do výberu vyslal, až po schválení jeho personálneho zámeru NGŠ.

V prípade predčasného ukončenia výberu z akéhokoľvek dôvodu bude uchádzač odoslaný späť do miesta výkonu štátnej služby, o čom bude útvar písomne informovaný.Autor: major Mário Pažický, VeSŠO , Foto: major Mário Pažický, VeSŠO - Dátum: 19.02.2021
Čítanosť: 7939
Verzia pre tlač

Skočiť na menu


Share